Knihovní řád

Základní škola a Mateřská škola Stonava
MÍSTNÍ  KNIHOVNA  STONAVA
K N I H O V N Í    Ř Á D

 1. Základní ustanovení
 • Místní knihovna ve Stonavě se podílí podle § 4, odst. 6 Knihovního zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění, na naplňování práva na svobodný a rovný  přístup občanů k informacím, vzdělání a ke kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.
 • Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným a manuálním způsobem. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů a kvalita poskytovaných služeb.
 1. Práva a povinnosti uživatele
 1. Uživatelem knihovny se stává občan nebo právnická osoba zaregistrováním a vydáním průkazu uživatele, případně využíváním doplňkových služeb, při kterých vydání průkazu uživatele není potřebné.
 2. Registrovaným uživatelem se může stát každý občan České republiky po předložení občanského průkazu, příslušník jiného státu po předložení osobních dokladů, děti do 15 let jen s písemně stvrzeným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
  Při registraci obdrží uživatel průkaz, kterým se prokazuje při každé návštěvě knihovny. Průkaz uživatele se vystavuje na  rok, jeho platnost je třeba každý rok obnovovat, je nepřenosný a uživatel zodpovídá za každé jeho zneužití.
  Při poškození nebo ztrátě průkazu zaplatí uživatel poplatek za vystavení duplikátu.
 3. Uživatel je povinen:
 • prohlédnout si ve vlastním zájmu vypůjčená díla a každé případné poškození ihned ohlásit pracovníkovi knihovny. Neučiní-li tak, ponese zodpovědnost za každé poškození, které bude při vrácení zjištěno. V tomto případě bude povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.
 • zacházet s vypůjčenými díly šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, nevpisovat do nich poznámky, nepodtrhávat části textů, nevystřihovat listy, nepoškozovat čárový kód, chránit je před poškozením, ztrátou a krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě
 • oznámit knihovně neprodleně všechny změny v údajích, které jsou evidovány na přihlášce uživatele
 • tam, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, odložit svrchní oděv (svrchníky, bundy, pláště, přír. zavazadla apod. ), osobní doklady a peníze si uživatel ponechává u sebe. Za věci odložené mimo prostory knihovny, knihovna neodpovídá
 • vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčním protokolu je pokládáno za zcizení
 • uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a respektovat pokyny pracovníků knihovny; jsou povinni dodržovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 1. Registrovaným uživatelem přestává být
 • kdo si neobnoví registraci a nezaplatí příslušný registr. poplatek do jednoho roku od přerušení půjčování
 • kdo poškodí nebo nevrátí vypůjčené knihovní jednotky nebo jinak způsobí knihovně škodu a nenahradí ji
 • kdo vážně poruší nebo soustavně nedodržuje knihovní řád
 1. Služby knihovny
 1.  Služby poskytované pouze pro registrované čtenáře:
 • absenční a prezenční půjčování dokumentů (knih, periodik)
 • bibliografické, informační, poradenské služby
 • objednávková a meziknihovní výpůjční služba
 1. Služby, pro které není potřebné vydávat průkaz uživatele:
 • prezenční půjčování periodik
 • kulturní akce knihovny (včetně prodejních)
 • prodej knih a časopisů
 • internet
 1. Výpůjční proces - absenční
 • Výpůjční lhůta je u knih i periodik jeden měsíc. Vedoucí knihovny má,   pro lepší využití KF a uspokojení požadavků většího počtu čtenáře, právo zkrátit výp. lhůtu u vybraných titulů a rozhodnout o případném omezení půjčování některých knih či periodik
 • Po uplynutí stanovené výp. lhůty si může uživatel vypůjčit totéž dílo znovu, nežádá-li jej uživatel jiný
 • O prodloužení výpůjční lhůty musí uživatel požádat před jejím uplynutím (osobně, telef. nebo e-mailem), pokud chce prodloužit výp. lhůtu potřetí, musí dílo předložit ke kontrole
 • Pokud žádá uživatel dílo již vypůjčené uživatelem jiným, může využít objednávkovou službu. V tomto případě dílo se půjčuje podle časového ořadí záznamů. Knihovna uvědomí uživatele, že objednaný titul je již k dispozici a bude jej 7 kalendářních dnů rezervovat. Uplynutím této lhůty rezervace končí a dílo bude půjčeno podle stanoveného pořadí dalšímu zájemci
 • Žádá-li uživatel dílo, které není ve fondech Místní knihovny Stonava, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad meziknihovní výpůjční služby (MVS). Uživatel musí bezpodmínečně dodržet stanovené výpůjční podmínky.
 1. Výpůjční proces – prezenční
 • Díla v příruční knihovně a nejnovější čísla časopisů slouží k prezenčnímu půjčování. O možnosti vypůjčení díla absenčně  a stanovení výp. lhůty rozhodne knihovník   
 1. Poplatky
  1. Upomínky a poplatky z prodlení
 • Kdo vypůjčená díla nevrátí ve stanoveném termínu, zaplatí  poplatek z prodlení. Nevrátí-li výp. díla do jednoho týdne po uplynutí výp. lhůty, bude uživatel písemně upomenut
  • 1. upomínkou
  • 2. upomínkou po dvou týdnech
  • 3. upomínkou po dalších dvou týdnech
  • upomínacím dopisem po dalšách dvou týdnech
  • zůstanou –li tyto upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení děl v souladu s platnými právními předpisy.
 • O zaplacení upomínkových poplatků bude každému uživateli vydána stvrzenka
  1. Náhrady škod a ztrát
 • ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen  ihned oznámit a ve lhůtě, stanovené knihovnou nahradit způsobenou škodu podle pokynů knihovny tím, že:
  • dodá nepoškozený exemplář téhož titulu a vydání
  • dodá týž titul v jiném hodnotném vydání
  • finančně uhradí ztracený dokument ve výši nákupní ceny nebo poškozený exemplář na základě odborného odhadu jeho hodnoty pracovníkem knihovny
 • v případě poškození nebo ztráty části vícedílné publikace je uživatel povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části, díla nebo nahradí hodnotu díla celého
 • ve všech případech nahradí uživatel knihovně poplatek za manipulační úkony spojené s uvedením knihovní jednotky do výp. procesu. Výše manipulačního poplatku je uvedena v ceníku popl. a služeb, který je přílohou platného knihovního řádu
 • uživatel je povinen nahradit veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky. Pokud se knihovna s uživatelem nedohodne, rozhodne o způsobu  i výši  náhrady soudní řízení
 1. Závěrečné ustanovení
 • Podpisem přihlášky, prostudováním knihovního řádu a získáním platného čtenářského průkazu, získá registrovaný uživatel právo využívat všech služeb knihovny uvedených v knihovním řádu a zavazuje se plnit ustanovení tohoto knih. řádu i další pokyny pracovníků knihovny.
 • Uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně (zápisem do knihy přání a stížností) nebo přímo řediteli školy.