Poplatky

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA STONAVA

K n i h o v n í      ř á d    -   p ř í l o h a

Ceník poplatků a sluľžeb platný od 1. 9. 2018

 

 

 

1.Registrační poplatky
Výše registračního poplatku je stanovena na rok ode dne přihlášení nebo zaplacení registračního poplatku

 • Dospělí čtenáři
80,00 Kč
 • Děti do 15 let a studující
40,00 Kč
 • Důchodci
40,00 Kč
 • Rodinné legitimace
130,00 Kč
 • Jednorázová výpůjčka
50,00 Kč

 
2. Upomínky  
Dospělí čtenáři, důchodci, jednorázová výpůjčka – zasílání poštou  
 • Poplatek z prodlení
5,00 Kč
 • 1. upomínka
29,00 Kč
 • 2. upomínka
58,00 Kč
 • 3. upomínka
112,00 Kč
 • upomínací dopis
166,00 Kč

 
Dospělí čtenáři, důchodci, jednorázová výpùjčka – zasílání SMS nebo e-mailem  
 • Poplatek z prodlení
5,00 Kč
 • 1. upomínka
10,00 Kč
 • 2. upomínka
20,00 Kč
 • 3. upomínka
74,00 Kč
 • upomínací dopis
128,00 Kč

 
Děti a studující – zasílání poštou  
 • Poplatek z prodlení
5,00 Kč
 • 1. upomínka
15,00 Kč
 • 2. upomínka
29,00 Kč
 • 3. upomínka
56,00 Kč
 • upomínací dopis
83,00 Kč

 
Děti a studující – zasílání SMS nebo e-mailem  
 • Poplatek z prodlení
2,00 Kč
 • 1. upomínka
5,00 Kč
 • 2. upomínka
10,00 Kč
 • 3. upomínka
37,00 Kč
 • upomínací dopis
64,00 Kč

 
3. Náhrady škod  
 • Při poškození čárového kódu a obalu knihy
5,00 Kč

 
Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky  
 • cena knihovní jednotky + manipulační poplatek
100,00 Kč

 
Při ztrátě nebo poškození periodik  
 • cena periodika + manipulační poplatek
20,00 Kč
 • Při ztrátě nebo poškození čten. průkazu
20,00 Kč

 
4. Poplatky za další sluľžby knihovny  
a) Meziknihovní výpůjční sluľžba (MVS) – mimo region  
dle skutečně vynaloľžených nákladů  
tj. dle ceníku jednotlivých knihoven 50,00 Kč + poštovné

 
b) Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – v rámci regionu  
 • za 1 knihu
10,00 Kč

 
c) Rezervace knihy (z vlastního fondu)  
 • žľádost o rezervaci
zdarma
 • zapůjčení rezervovaného dokumentu
5,00 Kč/kus

 
d) Internet zdarma

 
e) Tiskový výstup strana A4 2,00 Kč

 
f) Kroužľková vazba  
 • A4 (1-50 listů)
20,00 Kč
 • A4 (51-100 listů)
30,00 Kč
 • A4 (101-200 listů)
40,00 Kč
 • A4 (201 a více listů)
50,00 Kč
 
   
   
   
   

 
g) Laminování dokumentů  
 • A4
21,00 Kč
 
   
   
   
   

 
   
   


Pøednostnì budou obslouženi ètenáøi (knihovnické služby).
Ve Stonavì dne 1.9.2013 :: Mgr.Zdenìk Lusk - øeditel